+31 161 230 762
info@entendido.nl
Entendido Vertaalbureau Nederlands-SpaansSlide thumbnail

Tolken in de zorg

Entendido vertaalbureau is gespecialiseerd in tolken in de zorg. Hierbij kunt u denken aan medisch tolken voor de GGZ, geboortezorg, huisartsen of ziekenhuizen, maar ook aan de jeugdzorg en de zorg die gemeentes verlenen. U kunt met mij directe afspraken maken over een tolkdienst, maar ik werk ook veel via bemiddelaars, als een bepaalde zorgverlener daarmee al een contract heeft gesloten.

Er wordt sinds enkele jaren actief campagne gevoerd om de tolkdiensten weer vergoed te krijgen in alle zorgsectoren, onder de noemer Tolken terug in de zorg, alstublieft.
Op mijn pagina kunt u hierover steeds actuele informatie en links vinden, zodat u goed geïnformeerd blijft. Heeft u daarna nog vragen of wilt u informatie of nieuwe initiatieven doorgeven, dan kunt u mij mailen op info@entendido.nl

Een overzicht van de ontwikkelingen

In oktober 2021 hebben twee leden van de Tweede Kamer, mevrouw Paulusma en mevrouw Bikker, een motie ingediend over tolken in de zorg en die is aangenomen. In navolging daarvan is in 2022 een opdracht verstrekt aan bureau Berenschot om hiernaar onderzoek te doen. Dat onderzoek is in hetzelfde jaar uitgevoerd en aangeboden aan minister Kuipers en het ministerie van VWS. Daarop heeft de minister gereageerd in een brief aan de Tweede Kamer (kamerbrief) en de politieke partijen hebben daar in februari 2023 weer op gereageerd (inbreng verslag schriftelijk overleg). De minister heeft daar begin april antwoord op gegeven.
Alle genoemde documenten vindt u via de links op deze pagina.

Op 15 juni heeft het zogenaamde Tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport ‘Tolken in de zorg’ (Kamerstuk 36200-XVI-214) plaatsgevonden, waarbij diverse moties zijn ingediend. Een aantal van deze moties is aangenomen. Zoals de motie om tot een oplossing te komen voor de problemen rondom inzet van tolken in de huisartsenzorg, bijvoorbeeld door een aparte prestatie of een betere inzet van de tolken die worden benut via het achterstandsfonds. Of de motie om met de VNG en aanbieders te bekijken hoe in de contractering goede afspraken gemaakt kunnen worden over de inzet van tolken in de jeugdzorg, en hierbij ook de behoefte van professionals, ouders en kinderen te betrekken. 

Nieuw: er wordt nog steeds gewerkt aan de Kamerbrief van de minister, die voor de zomer was toegezegd. Deze kan elk moment verzonden worden aan de Tweede Kamer.
Op 15 november a.s. organiseert de medische sectie van NGTV een gratis webinar voor en over tolken in de gezondheidszorg.
Voor meer informatie verwijs ik naar mijn Linkedin-pagina.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader waarmee zorgverleners kunnen beoordelen wanneer er een professionele (register)tolk moet worden ingezet. Daarbij worden ook alternatieven onderzocht en meegewogen, zoals de vertaal/tolkapps die op de markt komen. 

Wat wordt er nu al vergoed?

Het is niet zo dat er nu helemaal geen vergoedingen bestaan voor tolken in de zorg. De Johannes Wier Stichting geeft daar op haar website een duidelijk en actueel overzicht van. Zo kunnen zorgverleners binnen de GGZ volwassenen, de eerstelijns geboortezorg en de medische zorg voor asielzoekers al tolkdiensten declareren. Deze laatste categorie tolkdiensten is gegund (via aanbestedingen) aan commerciële bemiddelingsbureaus, zoals Global Talk en Acolad. Voor de eerste twee geldt dat de zorgverlener zelf mag bepalen hoe die een tolk inzet. Voor bijvoorbeeld een tolk Spaans kunnen zorgverleners dan direct met mij contact opnemen en afspraken maken. Ik kan hen ook informeren hoe zij de kosten kunnen declareren bij de verzekeraar.
Er is een brochure beschikbaar over Kraamzorg voor anderstalige gezinnen en de inzet van tolken: Brochure kraamzorg bij anderstalige gezinnen 
Kijk hier voor meer details.

Daarnaast hebben allerlei zorgverleners zelf budget vrijgemaakt voor tolkdiensten. Dat geldt voor diverse gemeentes, maar ook voor ziekenhuizen of GGD-en. Vraag hier dus altijd naar. Zowel wanneer u binnen een grotere zorgorganisatie werkt en een tolk wilt inzetten, als wanneer de zorgverlener (via een brief) aan u als patiënt/cliënt aangeeft dat u zelf iemand moet meenemen om te vertalen. Vraag in ieder geval nooit aan een minderjarig kind om te tolken ! Argos heeft meerdere uitzendingen gemaakt die uitleggen waarom dit geen goed idee is. Zie hiervoor de onderstaande links.

Tot slot zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de regionale Achterstandsfondsen, waar zorgverleners uit die regio geld kunnen aanvragen om tolkdiensten te vergoeden. Kijk hiervoor op de website van de Achterstandsfondsen of die van de Johannes Wier Stichting.

Wilt u als zorgverlener de campagne Tolken terug in de zorg, alstublieft steunen? Neem dan contact op met uw collega’s en branchevereniging en stuur een brief naar de minister en de eerder genoemde Tweede Kamerleden.

Meer weten?

Volg dan mijn profiel op LinkedIn of stuur mij uw vraag per mail.

Relevante links:

Campagne Johannes Wier Stichting

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening; oktober 2021

Onderzoeksrapport Berenschot: september 2022
Tolken in de zorg – een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten
Gecorrigeerde verkenningsstudie waarin de behoefte, huidige gang van zaken, financiële context en behoefte voor de toekomst rondom het inzetten van tolken in de zorg wordt onderzocht.

Kamerbrief minister Ernst Kuipers: december 2022
Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede kamer zijn reactie op de motie over bekostiging tolken en op het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten’.

Reactie politieke partijen op rapport Berenschot over tolken in de zorg en op kamerbrief van minister Ernst Kuipers: februari 2023

Antwoorden op kamervragen over reactie op motie: april 2023

Moties Tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport ‘Tolken in de zorg’ 15 juni 2023 (Kamerstuk 36200-XVI-214)

Argos: spraakverwarring in de spreekkamer

De Regionale Achterstandsfondsen

Kijk op de Spaanse versie van mijn website voor handige hulpmiddelen, brochures en terminologie in meerdere talen.

error: Content is protected !!